Zpráva č. 2/18 o činnosti Kontrolní komise BD Šestka

Zpráva č. 2/18 o činnosti KK BD Šestka za období od 19.4. do 6.9.2018

Komu: členům BD6,  na vědomí: představenstvu, KK-SVJ

Praha,  6/9/2018

1/  Dne 26/4/18 požádala KK představenstvo o předání následujících dokumentů z účetnictví: „Účetní osnovu“ a „Obraty a stavy“ všech účtů za r. 2015,16 a 17. Tyto dokumenty by poskytly rámcový přehled o pohybech finančních prostředků v BD6. Do dnešního dne nebyly předány i když požadovaný termín byl 14/5/2018. Komise považuje nesplnění tohoto požadavku za vážné porušení povinností představenstva, vyplývajících ze stanov družstva.

2/ KK byla požádána o stanovisko, ke spornému bodu usnesení členské schůze, konané dne 27/3/18, ohledně odměny pro představenstvo. Po prověření usnesení KK dne 9/5/18 sdělila, že dle jejího názoru, odměna pro představenstvo za r. 2017 nebyla schválena.

3/ Dne 25/4/18 proběhla schůzka mezi KK BD6 a KK SVJ. Obě komise se shodly, že jejich společným zájmem je hospodárná a transparentní správa našeho domu. Z tohoto důvodu považují za důležité uskutečnit výběrové řízení na nového správce domu, neboť je předpoklad, že dojde jednak ke snížení nákladů a dále k podstatnému zlepšení vedení účetnictví, které již poměrně dlouhou dobu není zajišťováno uspokojivě.

4/  Dne 23/5/18 upozornila KK představenstvo na nutnost ukončení pracovní smlouvy zaměstnankyně družstva, která je zároveň předsedkyní představenstva. Smlouva se týká správy nemovitostí družstva. Tato smlouva již neodpovídá skutečnosti, protože BD6 již není vlastníkem domu, jako tomu bylo při vzniku této smlouvy. Vlastníkem je nyní SVJ. Družstvo vlastní pouze byty, jejichž počet klesl ke dni 21/3/18 z původních 108 na 56 bytů, tj. na 52 % původního stavu.

5/ V průběhu května a června se kontrolní komise zúčastnila na představenstvu několika jednání ve věci výběru nového správce SVJ. Představenstvo poskytlo nabídky od několika firem a nakonec došlo ke společné shodě na oslovení jedné ze správcovských firem, která má dobrou cenu, zkušenosti ze správy velkého množství domů, vč. Modřan a kvalitní ekonomický a účetní systém.

6/ KK podá následující návrhy na program mimořádné čl. schůze, která se má konat do konce října 2018 a jejíž hlavním úkolem bude změna stanov:

– Návrh na zrušení čl. 44/10 stanov, který se týká možnosti uzavření pracovní smlouvy družstva s členem představenstva, neboť je v rozporu s článkem 45/2c, který odměny pro představenstvo řeší. Sporný čl.44/10 byl navíc vložen do stanov dodatečně až v r. 2014 za účelem sladění této pracovní smlouvy se stanovami.

– Návrh na jednoznačný výklad č. 45/19 Stanov BD6 v tom smyslu, že většina hlasů přítomných členů znamená více jak polovina hlasů. K tomuto požadavku nás vede konečná verze zápisu z čl. schůze, kde je ponecháno usnesení, že odměny pro představenstvo byly schváleny. Ověřovatel zápisu a KK tvrdí, že schváleny nebyly, neboť pro nebyla více jak polovina hlasů.

KK se domnívá, že i současné znění uvedeného článku je jednoznačné a vychází ze zákona a jeho zpochybňování ze strany představenstva nelze ignorovat, protože potom by už mohl platit jakýkoliv požadavek, který by si představenstvo samo potvrdilo. Nezmění-li představenstvo do konání čl. schůze usnesení na : „Neschváleno“, požaduje KK, aby se k tomu vyjádřil přítomný notář, příp. jiný právník a na schůzi sdělil své oficiální stanovisko.

– KK podá další návrhy na program schůze, které se již netýkají stanov, ale ke kterým by mělo být přijato usnesení:

a/ Ukončení pracovní smlouvy předsedkyně představenstva

b/ Projednání roční závěrky 2017 a rozdělení zisku za r. 2017

c/ Finanční limit pro KK na externí právní a ekonomické konzultace ve výši 2 tis. Kč za kalendářní půlrok.

7/  Dne 13/8/18 se KK zúčastnila na představenstvu připomínkování návrhu smlouvy zaslané oslovenou správcovskou firmou, což je předpokládaný nový správcem SVJ. Tento správce by měl převzít funkci k 1/1/2019. Připomínky KK se týkaly pouze upřesnění několika bodů smlouvy a jako celek s ní souhlasí.

8/  Dne 7/9/2018 předala KK představenstvu další požadavek na předložení dokladů ke kontrole: Účetní knihu, zaúčtování Bankovních výpisů a Pokladny, dále Účetní závěrku a Návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty  za r.2017. Termín předání je stanoven na 19/9/2018.

Zároveň KK sdělila představenstvu, že trvá na předání doposud nedodaných dokladů z účetnictví, které požadovala  dne  26/4/18.

Za KK BD Šestka: předseda a místopředseda. Kontakt: KK-sestka@seznam.cz