Category Archives: informace

Vydávání čipů ke vstupním dveřím – pokračování

Vážení sousedé,

vydávání čipů k novému systému otevírání vstupních dveří bude pokračovat od pondělí 22.11.2021 do pátku 26.11.2021 v době od 16:00 do 20:00 v prodejně vína ve vchodě Pejevové 3129. Čipy budou vydávány proti podpisu. Pro každý byt bude vydán počet čipů odpovídající počtu bydlících dle evidenčního listu plus 2 rezervní. Jakýkoliv čip navíc je možné zakoupit za 150 Kč. Tato cena platí i při vydání nového čipu v případě ztráty či poškození.

Čipy budou funkční od okamžiku vydání. Do 15.12.2021 bude probíhat zkušební provoz, kdy bude možné vstupní dveře otevřít jak čipem, tak klíčem. Po vyhodnocení zkušebního provozu budou zámky zrušeny.

V Praze dne 16.11.2021

Představenstvo BD Šestka

Vydávání čipů ke vstupním dveřím

Vážení sousedé,

vydávání čipů k novému systému otevírání vstupních dveří bude probíhat v pondělí 15.11.2021 v době od 14:00 do 19:00 v kanceláři předsedy SVJ ve vchodě Pejevové 3131. Čipy budou vydávány proti podpisu. Pro každý byt bude vydán počet čipů odpovídající počtu bydlících dle evidenčního listu plus 2 rezervní. Jakýkoliv čip navíc je možné zakoupit za 150 Kč. Tato cena platí i při vydání nového čipu v případě ztráty či poškození.

Pro vydávání čipů bude k dispozici ještě další termín, pokud by vám tento nevyhovoval. Datum dáme včas vědět.

Čipy budou funkční od okamžiku vydání. Po dobu zhruba 3 týdnů bude probíhat zkušební provoz, kdy bude možné vstupní dveře otevřít jak čipem, tak klíčem. Po vyhodnocení zkušebního provozu budou zámky zrušeny.

V Praze dne 8.11.2021

Představenstvo BD Šestka

Termíny modernizace domovních telefonů

Vážení členové BD Šestka,

v  termínu od 15.9. do 10.11.2021 bude probíhat modernizace domovních telefonů a instalace bezklíčového otevírání dveří ve všech vchodech.

V bytech začne montáž domácích telefonů a výměna kabeláže dne 5.10.2021.

Předpokládané termíny instalací v jednotlivých vchodech jsou:

Vchod 3129 – 5.10.-8.10.2021
Vchod 3130 – 11.10.-14.10.2021
Vchod 3131 – 15.10.-20.10.2021
Vchod 3132 – 21.10.-26.10.2021
Vchod 3133 – 27.10.-1.11.2021
Vchod 3134  – 2.11.-5.11.2021

Termíny pro jednotlivé byty budou upřesněny přibližně 7 kalendářních dní předem.

Děkujeme za spolupráci a omlouváme se za případná omezení v době výstavby.

APsystem s.r.o.

Ladislav Kyndl
stavbyvedoucí

Informace o zakázce domovních telefonů

Vážení členové BD Šestka,

chtěli bychom vás informovat o aktuálním stavu zakázky na modernizaci domovních telefonů. Je to téma otevřené již delší dobu, na několika členských schůzích a následně shromážděních SVJ prodiskutované. Na začátku roku 2019 jsme ve výběrovém řízení vybrali dodavatele a v říjnu 2020 jsme si per rollam odhlasovali realizaci první části zakázky ve vchodě 3131.

Při následném vyjednávání s vybraným dodavatelem jsme zjistili, že dodavatel nedokáže za dané situace akceptovat naše podmínky ohledně pokrytí rizik, záruk a hlavně vysoutěžené ceny především s ohledem na delší dobu od výběrového řízení a ekonomické důsledky pandemie SARS-COV-2.

Proto jsme se rozhodli tuto zakázku zrušit. V nejbližších dnech vás formou per rollam požádáme o odsouhlasení plánu akcí na rok 2021, ve kterém je obsažena i modernizace domovních telefonů. Pokud bude plán schválen, vypíšeme znovu výběrové řízení, včetně upravených a rozšířených požadavků dle vašich přání (čipy místo klíčů).

Je nám líto, že se situace s nefunkčními telefony/zvonky takto prodlužuje. Uděláme vše, co je v našich silách, aby byla situace vyřešena co nejrychleji.

Představenstvo BD Šestka

Nový web pro SVJ

Vážení členové SVJ, vážení družstevníci,

abychom udělali pořádek v informacích, které se týkají SVJ a které se týkají pouze BD Šestka, vytvořili jsme nový web www.pejevove.cz. Ten bude sloužit k informování o všem, co se týká celého SVJ. Tento web www.bdsestka.cz bude i nadále aktivní a jeho hlavním smyslem bude informování o záležitostech BD Šestka.

Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že převážná část informací bude relevantní jak pro BD Šestka, tak pro celé SVJ – v takovém případě budou informace publikovány na obou webech.

Ti z vás, kteří jste přihlášeni k odběru novinek na tomto webu, jste automaticky přihlášeni k odběru i na novém webu SVJ.

Dopis předsedy SVJ a představenstva BD Šestka – reakce na aktivity některých členů SVJ

Vážení sousedé, vlastníci, družstevníci,

události několika posledních týdnů a činnosti některých našich sousedů nás nutí vás v tomto klidném adventním čase informovat o jistých skutečnostech a požádat vás o bdělost a spolupráci. Předem se omlouváme za dlouhý dopis. Budeme rádi, když si najdete 6 minut na jeho celé přečtení.

O co konkrétně jde?

Členové kontrolní komise SVJ (Jan V. a Kateřina N.) společně s panem Michalem V. vyvíjejí aktivity, jejichž záměr a dopad se zdá být v rozporu se zájmy všech členů našeho společenství (SVJ), tedy jak soukromých vlastníků, tak členů družstva.

Jako první aktivitu toho druhu jsme zaznamenali vehementní snahu výše zmíněných o změnu stanov, která by umožnila mít v orgánech SVJ i osoby, které nejsou členy SVJ. A to v době, kdy se stále častěji objevují pokusy o vytunelování SVJ právě díky takto znějícím stanovám. Díky vám všem naštěstí návrh na tuto změnu stanov nebyl přijat. Avšak skutečnost, že se tento návrh od kontrolní komise a pana Michala V. objevil v této době, je zarážející a rozhodně nepodporuje proklamovanou snahu o dobré a bezpečné fungování SVJ! Více informací o problematice můžete získat například na portále iDnes zde, nebo zde, nebo na portále Okolo bytu.

Další aktivitou je snaha kontrolní komise a pana Michala V. o zabránění opravy a modernizace elektronických vrátných (zvonků). Mnozí vlastníci i družstevníci si dlouhodobě a opakovaně stěžují na nefunkčnost zvonků, která je velmi nepříjemná zejména v tomto období, kdy využíváme doručování různých zásilek domů a kurýr se pak nemůže dozvonit. V této situaci jsme společně hlasováním per rollam ze dne 10.10.2020 rozhodli o tom, že oprava a modernizace začne ve vchodě 3131, kde jsou zvonky/telefon nefunkční téměř ve všech bytech a na základě takto nabyté zkušenosti bude probíhat oprava i v dalších vchodech – systém je po téměř 40ti letech na konci životnosti. Kromě jiných reakcí ze strany pana Michala V. byla vrcholem všeho velmi znepokojivá reakce pana Jana V., předsedy kontrolní komise, která je za hranou slušného chování a dobrých mravů, ukazující na úplně jiné zájmy než na zájem o dobré bydlení nás všech a respektování přání vlastníků, když v e-mailu ze dne 4.12.2020 k tomuto tématu píše: „Proto Vám sděluji, že v případě, že předseda SVJ uzavře smluvní vztah na tuto zakázku, bude KK konat právní kroky pro podezření na neoprávněné nakládání se svěřenými prostředky.Tímto se pokouší zastrašovat předsedu SVJ, který je připraven konat v souladu s výsledky hlasování, ve kterém 80% hlasujících vlastníků jednoznačně vyjádřilo informovaný souhlas s opravou a modernizací zvonků. Takové chování předsedy kontrolní komise SVJ je nejen nemravné a odsouzeníhodné, ale hlavně je v zásadním rozporu k zájmům členů SVJ!

Velmi aktuální aktivitou pana Michala V. a kontrolní komise je šíření informací (e-mailem, ze dne 4.12.2020) o tom, že: „k 31.12.2020 končí zákonná lhůta pro převod bytů do OV. Po této době může nastat situace, že pokud bude družstvo chtít, může vám převod zamítnout a nebudete si moci převést byt do OV (už to bude jen v kompetenci družstva, co schválí). V rámci družstva a dle jejich stanov můžete přijít o družstevní podíl velmi rychle (například díky jiným členům či vedení, hospodařením nebo hlasováním družstva). Od 1.ledna 2021 bude mít váš družstevní podíl v rukou vedení družstva a může s ním různě manipulovat. Budete odkázáni na družstevní poměry a velmi těžko se budete čemukoli bránit.“ a odkazují přitom na článek v médiích z června tohoto roku. Takto formulovaná informace je nepravdivá a zřejmě nese známky šíření poplašné zprávy! Zmíněný článek poukazuje na ustanovení zákona č.72/1994 Sb., které se nevztahuje na naše bytové družstvo Šestka, ale vztahuje se na státem financované družstevní byty, u kterých byla podána žádost o převod do OV před 31.12.1995! Není pravda, že v rámci družstva můžete o podíl přijít velmi rychle. Není pravda, že družstevní podíly bude mít v rukou vedení družstva a může s ním různě manipulovat (to je absolutní nesmysl, neb dle zákona i stanov rozhodování o podílech náleží výhradně členské schůzi). Bytové družstvo Šestka už 10 let převádí byty do OV dle jednotlivých žádostí a na této praxi se uvedeným zákonem nic nemění a měnit nebude, protože se na BD Šestka tento zákon a uvedená lhůta nevztahuje. Tohle všechno je ale dobře známé všem, kteří se skutečně zajímají o chod SVJ a družstva a rozumí souvislostem – tedy jistě i kontrolní komisi. Přesto však pan Michal V. a kontrolní komise velice hanebným způsobem, za hranicí slušnosti, vytváří neopodstatněný dojem nebezpečí a naléhavosti! Opět tímto chováním mohou v některých z nás vytvářet dojem, že jim nejde o klidné a příjemné soužití nás všech se vzájemným respektem, ale o jiné osobní zájmy.

Popsané události naznačují, že u pana Michala V. a kontrolní komise, ve složení Jan V. a Kateřina N., je odborná znalost a důvěryhodnost jejich úmyslů, konání a zájmů ve vztahu k bezproblémovému fungování SVJ přinejmenším diskutabilní.
Dokud probíhala diskuze pouze mezi námi a kontrolní komisí, byli jsme schopni na nepravdivé a zavádějící argumenty reagovat a uvádět je na pravou míru právě v této omezené skupině. Poslední dobou se však kontrolní komise diskuzi s námi vyhýbá (příklad: zaslání zprávy o činnosti za rok 2019 až na výzvu předsedy SVJ před hlasováním per rollam dne 5.10.2020 bez jakékoliv možnosti předchozího prodiskutování jejich závěrů). Místo toho volí oslovování vás všech, ovšem s vynecháním nás, jakožto předsedy! Proto se o některých aktivitách dozvídáme se zpožděním až od vás, neboť i vy si všímáte krajně podivných sdělení – za to moc děkujeme.

O co bychom vás chtěli požádat

Abychom společně včas předcházeli šíření zavádějících informací, nesprávných interpretací, nebezpečných návrhů a nemorálních postupů, prosíme vás o dvě věci:

  1. Pokud obdržíte e-mail, nebo dopis do schránky, od pana Michala V., nebo kontrolní komise SVJ (Jan V., Kateřina N.) ohledně dění v SVJ, nebo v BD Šestka, dejte nám prosím ihned vědět na info@bdsestka.cz, nebo vhozením informace do schránky ve vchodě 3129.
  2. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, jak se staráme (jako předseda SVJ, či jako představenstvo BD Šestka) o náš dům, jeho provoz, opravy a modernizaci, přijďte prosím s námi o tom mluvit a pochybnosti vyjasnit, případně zjednat změnu. V pondělí 14.12.2020 od 18h budeme připraveni v kanceláři předsedy SVJ ve vchodě 3131 s vámi diskutovat, odpovídat na vaše otázky a vysvětlovat cokoliv, co považujete za důležité (třeba které formulace ve zprávě kontrolní komise SVJ jsou nepravdivé). S ohledem na aktuální covid opatření nás bude moci být v místnosti maximálně 10, což vyřešíme organizačně na místě. Další termín pro povídání je 4.1.2021 opět v 18h. Kdo máte pochybnosti, prosíme, přijďte!

Mrzí nás, že se v předvánočním čase musíme zabývat i těmito tématy, ale věříme, že je lepší řešit věci ihned, než čekat na později. Zejména když se jedná o tak závažné chování.

Přejeme všem pohodový advent, a pokud bychom se 14.12.2020 neviděli, tak i krásné svátky!

S úctou,

Eva Kolaříková, Petr Caithamel, Aleš Dynda
za předsedu SVJ a představenstvo bytového družstva Šestka

Odstávka tepla – havárie

Vážení sousedé, podle aktuálních informací Pražské teplárenské, a.s. došlo k havárii PTV DN 350 v ulici Botevova. Z důvodu této havárie je nahlášena odstávka tepla v našem domě, což znamená především to, že neteče teplá voda. PTAS odhaduje, že havárie bude odstraněna do dnešního večera.

Předseda SVJ – BD Šestka