Hlasování per rollam o plánu a rozpočtu SVJ na rok 2021

Vážení členové BD Šestka,

do vašich poštovních a/nebo e-mailových schránek jsme dnes doručili podklady pro hlasování per rollam, jakožto náhradu za shromáždění formou zasedání, které v této době není možné realizovat.

Předmětem hlasování je plán akcí na rok 2021 a související rozpočet pro SVJ, jehož je BD Šestka členem. Vaše hlasy tak rozhodnou o tom, jak bude hlasovat BD Šestka jako celek v SVJ.

Navržené usnesení je pouze jedno a najdete ho na 4. straně podkladů. U usnesení prosíme o vyplnění “souhlasím”, či “nesouhlasím”, jméno, vchod/byt, datum a podpis. Takto zaznamenané hlasování můžete buď vhodit papírově do schránky představenstva BD Šestka ve vchodě 3129, nebo naskenovat/vyfotit a poslat na info@bdsestka.cz nejpozději do 21.3.2021.

V případě jakýchkoliv dotazů k hlasování per rollam jsme k dispozici na výše uvedené e-mailové adrese. Podklady jsou elektronicky k dispozici též zde: https://bit.ly/3bmhQYP.

Představenstvo BD Šestka – v Praze dne 18.2.2021

Volba členů volených orgánů BD Šestka

Vážení členové bytového družstva Šestka,

tento rok končí funkční období současným voleným orgánům BD Šestka – tedy představenstvu i kontrolní komisi. Abychom mohli společně zvolit zástupce do těchto volených orgánů na další 2 roky, potřebujeme nejprve kandidáty, o kterých následně budeme hlasovat. Běžně se toto děje přímo na členské schůzi BD, avšak v těchto časech není možné se scházet.

Prosíme vás tedy o vyjádření vašeho zájmu kandidovat do představenstva, nebo do kontrolní komise BD Šestka.

Váš zájem kandidovat nám dejte vědět buď papírově do schránky představenstva ve vchodě Pejevové 3129, nebo elektronicky na adresu info@bdsestka.cz a to následující formou:

————————————–
Mám zájem o práci v představenstvu / kontrolní komisi BD Šestka a chci být zařazen jako kandidát do hlasování.

Datum:
Jméno:
————————————–

Návrhy posílejte do 28.2.2021.

Děkujeme,

Představenstvo BD Šestka

Informace o zakázce domovních telefonů

Vážení členové BD Šestka,

chtěli bychom vás informovat o aktuálním stavu zakázky na modernizaci domovních telefonů. Je to téma otevřené již delší dobu, na několika členských schůzích a následně shromážděních SVJ prodiskutované. Na začátku roku 2019 jsme ve výběrovém řízení vybrali dodavatele a v říjnu 2020 jsme si per rollam odhlasovali realizaci první části zakázky ve vchodě 3131.

Při následném vyjednávání s vybraným dodavatelem jsme zjistili, že dodavatel nedokáže za dané situace akceptovat naše podmínky ohledně pokrytí rizik, záruk a hlavně vysoutěžené ceny především s ohledem na delší dobu od výběrového řízení a ekonomické důsledky pandemie SARS-COV-2.

Proto jsme se rozhodli tuto zakázku zrušit. V nejbližších dnech vás formou per rollam požádáme o odsouhlasení plánu akcí na rok 2021, ve kterém je obsažena i modernizace domovních telefonů. Pokud bude plán schválen, vypíšeme znovu výběrové řízení, včetně upravených a rozšířených požadavků dle vašich přání (čipy místo klíčů).

Je nám líto, že se situace s nefunkčními telefony/zvonky takto prodlužuje. Uděláme vše, co je v našich silách, aby byla situace vyřešena co nejrychleji.

Představenstvo BD Šestka

Nový web pro SVJ

Vážení členové SVJ, vážení družstevníci,

abychom udělali pořádek v informacích, které se týkají SVJ a které se týkají pouze BD Šestka, vytvořili jsme nový web www.pejevove.cz. Ten bude sloužit k informování o všem, co se týká celého SVJ. Tento web www.bdsestka.cz bude i nadále aktivní a jeho hlavním smyslem bude informování o záležitostech BD Šestka.

Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že převážná část informací bude relevantní jak pro BD Šestka, tak pro celé SVJ – v takovém případě budou informace publikovány na obou webech.

Ti z vás, kteří jste přihlášeni k odběru novinek na tomto webu, jste automaticky přihlášeni k odběru i na novém webu SVJ.

Termíny odečtů vody a tepla 2021

Odečet spotřeby tepla a vody v našich bytech proběhne v lednu 2021 a to v těchto termínech:

dům 3134 dne 12.1.2021 17.00 až 18.30 hodin

dům 3133 dne 12.1.2021 18.30 až 20.00 hodin

dům 3132 dne 13.1.2021 17.00 až 18.30 hodin

dům 3131 dne 13.1.2021 18.30 až 20.00 hodin

dům 3130 dne 14.1.2021 17.00 až 18.30 hodin

dům 3129 dne 14.1.2021 18.30 až 20.00 hodin

Nemůžete-li v příslušném termínu byt zpřístupnit pro odečet, dejte nám vědět na info@bdsestka.cz.

Dopis předsedy SVJ a představenstva BD Šestka – reakce na aktivity některých členů SVJ

Vážení sousedé, vlastníci, družstevníci,

události několika posledních týdnů a činnosti některých našich sousedů nás nutí vás v tomto klidném adventním čase informovat o jistých skutečnostech a požádat vás o bdělost a spolupráci. Předem se omlouváme za dlouhý dopis. Budeme rádi, když si najdete 6 minut na jeho celé přečtení.

O co konkrétně jde?

Členové kontrolní komise SVJ (Jan V. a Kateřina N.) společně s panem Michalem V. vyvíjejí aktivity, jejichž záměr a dopad se zdá být v rozporu se zájmy všech členů našeho společenství (SVJ), tedy jak soukromých vlastníků, tak členů družstva.

Jako první aktivitu toho druhu jsme zaznamenali vehementní snahu výše zmíněných o změnu stanov, která by umožnila mít v orgánech SVJ i osoby, které nejsou členy SVJ. A to v době, kdy se stále častěji objevují pokusy o vytunelování SVJ právě díky takto znějícím stanovám. Díky vám všem naštěstí návrh na tuto změnu stanov nebyl přijat. Avšak skutečnost, že se tento návrh od kontrolní komise a pana Michala V. objevil v této době, je zarážející a rozhodně nepodporuje proklamovanou snahu o dobré a bezpečné fungování SVJ! Více informací o problematice můžete získat například na portále iDnes zde, nebo zde, nebo na portále Okolo bytu.

Další aktivitou je snaha kontrolní komise a pana Michala V. o zabránění opravy a modernizace elektronických vrátných (zvonků). Mnozí vlastníci i družstevníci si dlouhodobě a opakovaně stěžují na nefunkčnost zvonků, která je velmi nepříjemná zejména v tomto období, kdy využíváme doručování různých zásilek domů a kurýr se pak nemůže dozvonit. V této situaci jsme společně hlasováním per rollam ze dne 10.10.2020 rozhodli o tom, že oprava a modernizace začne ve vchodě 3131, kde jsou zvonky/telefon nefunkční téměř ve všech bytech a na základě takto nabyté zkušenosti bude probíhat oprava i v dalších vchodech – systém je po téměř 40ti letech na konci životnosti. Kromě jiných reakcí ze strany pana Michala V. byla vrcholem všeho velmi znepokojivá reakce pana Jana V., předsedy kontrolní komise, která je za hranou slušného chování a dobrých mravů, ukazující na úplně jiné zájmy než na zájem o dobré bydlení nás všech a respektování přání vlastníků, když v e-mailu ze dne 4.12.2020 k tomuto tématu píše: „Proto Vám sděluji, že v případě, že předseda SVJ uzavře smluvní vztah na tuto zakázku, bude KK konat právní kroky pro podezření na neoprávněné nakládání se svěřenými prostředky.Tímto se pokouší zastrašovat předsedu SVJ, který je připraven konat v souladu s výsledky hlasování, ve kterém 80% hlasujících vlastníků jednoznačně vyjádřilo informovaný souhlas s opravou a modernizací zvonků. Takové chování předsedy kontrolní komise SVJ je nejen nemravné a odsouzeníhodné, ale hlavně je v zásadním rozporu k zájmům členů SVJ!

Velmi aktuální aktivitou pana Michala V. a kontrolní komise je šíření informací (e-mailem, ze dne 4.12.2020) o tom, že: „k 31.12.2020 končí zákonná lhůta pro převod bytů do OV. Po této době může nastat situace, že pokud bude družstvo chtít, může vám převod zamítnout a nebudete si moci převést byt do OV (už to bude jen v kompetenci družstva, co schválí). V rámci družstva a dle jejich stanov můžete přijít o družstevní podíl velmi rychle (například díky jiným členům či vedení, hospodařením nebo hlasováním družstva). Od 1.ledna 2021 bude mít váš družstevní podíl v rukou vedení družstva a může s ním různě manipulovat. Budete odkázáni na družstevní poměry a velmi těžko se budete čemukoli bránit.“ a odkazují přitom na článek v médiích z června tohoto roku. Takto formulovaná informace je nepravdivá a zřejmě nese známky šíření poplašné zprávy! Zmíněný článek poukazuje na ustanovení zákona č.72/1994 Sb., které se nevztahuje na naše bytové družstvo Šestka, ale vztahuje se na státem financované družstevní byty, u kterých byla podána žádost o převod do OV před 31.12.1995! Není pravda, že v rámci družstva můžete o podíl přijít velmi rychle. Není pravda, že družstevní podíly bude mít v rukou vedení družstva a může s ním různě manipulovat (to je absolutní nesmysl, neb dle zákona i stanov rozhodování o podílech náleží výhradně členské schůzi). Bytové družstvo Šestka už 10 let převádí byty do OV dle jednotlivých žádostí a na této praxi se uvedeným zákonem nic nemění a měnit nebude, protože se na BD Šestka tento zákon a uvedená lhůta nevztahuje. Tohle všechno je ale dobře známé všem, kteří se skutečně zajímají o chod SVJ a družstva a rozumí souvislostem – tedy jistě i kontrolní komisi. Přesto však pan Michal V. a kontrolní komise velice hanebným způsobem, za hranicí slušnosti, vytváří neopodstatněný dojem nebezpečí a naléhavosti! Opět tímto chováním mohou v některých z nás vytvářet dojem, že jim nejde o klidné a příjemné soužití nás všech se vzájemným respektem, ale o jiné osobní zájmy.

Popsané události naznačují, že u pana Michala V. a kontrolní komise, ve složení Jan V. a Kateřina N., je odborná znalost a důvěryhodnost jejich úmyslů, konání a zájmů ve vztahu k bezproblémovému fungování SVJ přinejmenším diskutabilní.
Dokud probíhala diskuze pouze mezi námi a kontrolní komisí, byli jsme schopni na nepravdivé a zavádějící argumenty reagovat a uvádět je na pravou míru právě v této omezené skupině. Poslední dobou se však kontrolní komise diskuzi s námi vyhýbá (příklad: zaslání zprávy o činnosti za rok 2019 až na výzvu předsedy SVJ před hlasováním per rollam dne 5.10.2020 bez jakékoliv možnosti předchozího prodiskutování jejich závěrů). Místo toho volí oslovování vás všech, ovšem s vynecháním nás, jakožto předsedy! Proto se o některých aktivitách dozvídáme se zpožděním až od vás, neboť i vy si všímáte krajně podivných sdělení – za to moc děkujeme.

O co bychom vás chtěli požádat

Abychom společně včas předcházeli šíření zavádějících informací, nesprávných interpretací, nebezpečných návrhů a nemorálních postupů, prosíme vás o dvě věci:

  1. Pokud obdržíte e-mail, nebo dopis do schránky, od pana Michala V., nebo kontrolní komise SVJ (Jan V., Kateřina N.) ohledně dění v SVJ, nebo v BD Šestka, dejte nám prosím ihned vědět na info@bdsestka.cz, nebo vhozením informace do schránky ve vchodě 3129.
  2. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, jak se staráme (jako předseda SVJ, či jako představenstvo BD Šestka) o náš dům, jeho provoz, opravy a modernizaci, přijďte prosím s námi o tom mluvit a pochybnosti vyjasnit, případně zjednat změnu. V pondělí 14.12.2020 od 18h budeme připraveni v kanceláři předsedy SVJ ve vchodě 3131 s vámi diskutovat, odpovídat na vaše otázky a vysvětlovat cokoliv, co považujete za důležité (třeba které formulace ve zprávě kontrolní komise SVJ jsou nepravdivé). S ohledem na aktuální covid opatření nás bude moci být v místnosti maximálně 10, což vyřešíme organizačně na místě. Další termín pro povídání je 4.1.2021 opět v 18h. Kdo máte pochybnosti, prosíme, přijďte!

Mrzí nás, že se v předvánočním čase musíme zabývat i těmito tématy, ale věříme, že je lepší řešit věci ihned, než čekat na později. Zejména když se jedná o tak závažné chování.

Přejeme všem pohodový advent, a pokud bychom se 14.12.2020 neviděli, tak i krásné svátky!

S úctou,

Eva Kolaříková, Petr Caithamel, Aleš Dynda
za předsedu SVJ a představenstvo bytového družstva Šestka

SVJ – výsledky hlasování per rollam

Vážení členové SVJ,

dne 10.10.2020 jste byli osloveni k hlasování per rollam – tedy mimo běžné zasedání – abyste rozhodli o usneseních, která byla plánována na shromáždění vlastníků.

Nyní předkládáme výsledky hlasování:

Celkem oslovených (celkový počet podílů): 68 688
Odevzdaných odpovědí: 55 359 podílů (80,59%)

Návrh usnesení:
Shromáždění SVJ souhlasí s tím, aby výnosy z pronájmu společných prostor byly vyplaceny jednotlivým členům SVJ.
Hlasování: pro 54 567 podílů (79,44%) – usnesení BYLO schváleno, výnosu budou členům SVJ vyplaceny v následujících dnech.

Návrh usnesení:
Shromáždění SVJ souhlasí s navrženou změnou stanov SVJ, kdy se v článku 9, odstavec 2 vypouští slovní spojení „pouze člen společenství“.
Hlasování: pro 14 397 podílů (20,96%) – usnesení NEBYLO schváleno, změna stanov nebude provedena.

Návrh usnesení:
Shromáždění SVJ souhlasí s tím, aby se členem kontrolní komise stal:
VH – hlasů pro: 48 727,5 podílů (70,94%)
FZ – hlasů pro: 47 566,5 podílů (69,25%)
MCh – hlasů pro: 44 703 podílů (65,08%)

Novým členem kontrolní komise byl zvolen VH.

Návrh usnesení:
Shromáždění SVJ souhlasí s tím, že oprava zvonků (domácího elektronického vrátného) proběhne postupně tak, že jako první bude oprava provedena ve vchodě 3131 dle nabídky firmy Luxoprofi za cenu 106 928 Kč.
Hlasování: pro 44 505 podílů (64,79%) – usnesení BYLO schváleno, oprava zvonků proběhne ve vchodě 3131 během prosince 2020 a ledna 2021.

Návrh usnesení:
Shromáždění SVJ pověřuje předsedu SVJ, aby pokračoval v přípravě změny způsobu otápění a ohřívání TUV v našem objektu a aby zorganizoval samostatnou schůzi, kde bude nový systém otopu a ohřevu představen členům SVJ firmou AC Heating.
Hlasování: pro 46 485 podílů (67,68%) – usnesení BYLO schváleno, předseda SVJ bude pokračovat v přípravě a zorganizuje schůzi, až to bude možné.

Podrobnosti o hlasování per rollam jsou k dispozici u předsedy SVJ – e-mail info@bdsestka.cz.

SVJ – hlasování per rollam

Vážení členové SVJ,

do vašich poštovních a/nebo e-mailových schránek jsme dnes doručili podklady pro hlasování per rollam, jakožto náhradu za Shormáždění formou zasedání, které v této době není možné realizovat.

V podkladech najdete jednotlivá témata podle původní pozvánky na Shromáždění s návrhy usnesení. U těchto usnesení prosíme o vyplnění “souhlasím”, či “nesouhlasím” a dole na stránce o jméno, vchod/byt, datum a podpis. Takto zaznamenané hlasování můžete buď vhodit papírově do schránky Předsedy (BD Šestka) ve vchodě 3129, nebo naskenovat/vyfotit a poslat na info@bdsestka.cz nejpozději do 10.11.2020.

V případě jakýchkoliv dotazů k hlasování per rollam jsme k dispozici na téže e-mailové adrese.

Předseda Společenství vlastníků – v Praze dne 10.10.2020

Shromáždění SVJ zrušeno

Vážení členové SVJ,

vzhledem k současné celospolečenské situaci a vládnímu krizovému opatření ze dne 30.9.2020 není možné konání naplánovaného Shromáždění SVJ dne 6.10.2020. Členů SVJ je přes 60, což přesahuje limity stanovené opatřením i pro venkovní shromáždění. Proto je Shromáždění SVJ formou zasedání zrušeno.

Abychom dále nezdržovali rozhodnutí v záležitostech, které potřebujeme rozhodnout z pohledu fungování SVJ, rozhodli jsme se provést shromáždění mimo zasedání, čili per rollam. Během následujícího týdne připravíme podklady, které vám vložíme do schránky i s instrukcemi jak postupovat.

Prosíme všechny, kteří si přejí dostat podklady pro rozhodování per rollam elektronicky, aby nám dali vědět co nejdříve na info@bdsestka.cz.

Předseda Společenství vlastníků – v Praze dne 4.10.2020