Zpráva kontrolní komise BD Šestka za období od dubna 2019 do května 2020

Kontrolní komise /KK/ Bytového družstva ŠESTKA /BD/, Pejevové 3129, Praha 4 

 Věc: Zpráva o činnosti KK za období od dubna 2019  do května 2020 

Praha, zapsáno 30/6/2020 – aktualizace k 5/2020

Komise v tomto období požádala Představenstvo o vyjádření k organizačním záležitostem, k hospodaření družstva a stavu účetnictví.

Dohoda na výkon funkce THP pro podporu činnosti BD

Na ČS BD z 16/4/2019 byla odsouhlasena možnost uzavření dohody na výkon fce THP s max. finančním limitem 120 tis. Kč za rok na náklady BD.

Požádali jsme o předložení této dohody.  V případě, že nebyla uzavřena o sdělení, zda se ji představenstvo chystá uzavřít a v jakém termínu. Odpověď:  Proběhla jednání s vhodnými kandidáty na tuto funkci, ale do září 2019 k uzavření dohody nedošlo.

Odměna pro předsedu SVJ

Na shromáždění SVJ z 23/4/2019 byla odsouhlasena odměna pro předsedu SVJ až do výše 120 tis.Kč za rok. Od kdy je tato odměna vyplácena a v jaké výši? – Odp.: Odměna bude vyplácena za kalendářní rok, čili poprvé v roce 2020 bude vyplacena proporcionální část za rok 2019 (od přijetí usnesení na Shromáždění SVJ do konce roku).

Rozdělení funkcí v představenstvu BD

Jaké je rozdělení funkcí v novém představenstvu, zvoleném na ČS dne 16/4/2019? – Odp.: Na základě předloženého zápisu z ustavující schůze představenstva je následující rozdělení funkcí: Eva Kolaříková – předseda představenstva, Aleš Dynda – 1.místopředseda, Petr Caithamel – 2. místopředseda

Příjem z pronájmu společných prostor

Tento náš požadavek reagoval na usnesení ze shromáždění SVJ z 23/4/2019,

kde bylo odsouhlaseno zpětné vyplacení poměrné částky za pronájem společných prostor každému členu SVJ, dle délky jeho členství v SVJ. Termín výplaty měl být k 30/4/2019.

Zajímalo nás, zda výplata vlastníkům byla provedena? – odpověď : Ano výplata byla provedena. Platby byly odepsány z účtu BD 30.4.2019

Jakou částku tato výplata představuje pro celé SVJ? –odp.: Celkem příjmy z pronájmu společných prostor za roky 2010 až 2018 činily pro vlastníky 415tis. Vzhledem k tomu, že bylo společné účetnictví pro BD i SVJ a veškeré platby probíhaly prostřednictvím bankovního účtu BD, příjmy z pronájmu společných prostor od vzniku SVJ až do roku 2017 zůstávaly na účtu BD. Proto i částky jednotlivým vlastníkům odešly z účtu BD.

Výjimky, např. nájem za vinárnu, byl předmětem vzájemného vyrovnání mezi BD a SVJ.

Od roku 2019 již všechny platby nájmu za společné prostory jdou na účet nebo pokladnu SVJ a budou tedy z účtu SVJ vyplaceny vlastníkům. Jedním z vlastníků je i BD, takže v roce 2020 bude převeden podíl na tomto příjmu i na účet BD.

Pokles zisku 2018 oproti 2017

Účelem tohoto požadavku bylo zjistit, co konkrétně způsobilo pokles zisku, zda k němu nedošlo zbytečnými výdaji, příp. zda rozdíl nevznikl vlivem účetních operací.

V požadavku jsme uvedli náš rozbor výnosových a nákladových účtů a poukázali na nejasnosti a požadovali jejich objasnění. Uvádíme stručné shrnutí zdůvodnění účetní firmy: Zdanitelným příjmem družstva je jednak příjem z pronájmu společných prostor a dále příjem za služby, které BD poskytuje SVJ, tj. výkon Správce do r. 2018 a nyní výkon Předsedy SVJ. Náklady, které se vztahují k uvedeným příjmům a které se na základě rozhodnutí BD nevyúčtují družstevníkům do nájmu, zisk snižují. Ostatní výnosy a náklady jsou z hlediska hospodářského výsledku neutrální.

Naše rekapitulace výše zisku r. 2018, který byl ve výši 20 tis. Kč: zdanitelnými příjmy byl příjem za výkon funkce Správce SVJ ve výši 308 tis. a příjem z pronájmu společných prostor 84 tis., tj. celkem 392 tis. Proti tomu byly zaúčtovány mzdové náklady zaměstnance ve výši 371 tis. Po odečtení těchto nákladů od příjmů dostaneme uvedený zisk 20 tis. Kč.

V r. 2017 se náklady za zaměstnance rozepisovaly do nájmu, na rozdíl od r. 2018, takže neměly vliv na hospodářský výsledek. Naproti tomu nebyl do zisku započten ani příjem za Správce, který se vztahuje k těmto nákladům. Zisk r.2017 byl ve výši 84 tis. a byl tvořen příjmem z pronájmu společných prostor ve výši 96 tis. Po úpravách vychází výše uvedený zisk.

Požadavek KK považujeme tímto za splněný.

„Čistý majetek” BD k 31/12/2018

V tomto požadavku jsme chtěli zjistit, jaký má družstvo reálný čistý majetek. Čistým majetkem se rozumí veškerý majetek po odečtení veškerých závazků.

Vycházeli jsme z Rozvahy, která na straně Aktiv podává přehled o majetku družstva k danému datu. Z těchto aktiv jsme neuvažovali položky, které pro náš případ nemají praktický význam, především se jednalo o Stálá aktiva ve výši 38,4 mil. Kč. Jedná se o dům, vč. bytů a pozemky. Dům ani pozemky již družstvo nevlastní. Co se týká bytů ve vlastnictví družstva, tak vzhledem k právní úpravě vztahů mezi členem družstva a družstvem, nemůže družstvo tyto byty prodat a tím i zpeněžit, proto je pro náš případ neuvažujeme.

Takže pro určení reálného čistého majetku je důležitá zbývající položka z Aktiv  a to Oběžná aktiva, což jsou peníze na účtu a v pokladně a Pohledávky. Od těchto Aktiv jsme odečetli Závazky ze strany Pasiv, abychom dostali požadovaný reálný čistý majetek. Výsledkem výpočtu byla, podle našeho názoru, nereálná hodnota „čistého majetku“ družstva. Takže vysvětlením budou zřejmě nejasnosti v částkách uvedených v Rozvaze a Účetnictví.

Vzhledem k výše uvedenému rozporu jsme porovnali všechny údaje z Rozvahy s konečnými stavy účtů v Účetnictví, které jsou uvedeny v dokumentu “Pohyby 2018”.  Podle našeho zjištění, některé položky v Rozvaze nekorespondují se stavy příslušných účtů.

Požádali jsme proto představenstvo o sdělení jimi vypočtené hodnoty „čistého majetku BD“ k 31/12/2018, vč. stručného postupu jeho výpočtu a o objasnění rozdílů částek uvedených v Rozvaze oproti částkám vypočtených z Účetnictví / dokument „Pohyby 2018/ a dále o celkové zhodnocení údajů v Účetnictví a jejich reálné vypovídací hodnotě.

K projednání tohoto požadavku byla představenstvem svolána schůzka a jejím závěrem bylo následující Usnesení:

„Současné účetnictví je stále zatíženo historickými nepřesnostmi a chybami v účtování, což způsobuje, že není možné na tyto otázky odpovědět tak, aby odpověď byla v souladu jak s realitou, tak s účetnictvím. Dalším postupem je provedení inventarizace rozvahových účtů (během roku 2020) za účelem souladu účetnictví a skutečného stavu“.

Závěr KK: Z uvedeného vyplývá, že účetnictví a údaje v Rozvaze neodpovídají skutečnému stavu a s největší pravděpodobností je to způsobeno nesprávným vedením účetnictví v minulých letech. Provedení inventarizace se jeví jako vhodná varianta zreálnění tohoto stavu tak, aby účetnictví věrohodně zobrazovalo ekonomický stav družstva. Dále musí být konkrétně zjištěno, které chyby způsobily tento nevhodný stav účetnictví.

Praha, 30/6/2020

Za KK: František Zeman, Marek Žilka

Stížnosti a podněty mohou členové Bytového družstva Šetka posílat na mailovou adresu: kk-sestka@seznam.cz