Informace pro vlastníky

Dle výpisu z rejstříku společenství jednotek, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 11443 je k 1.1.2019 uvedeno, že naše společenství vlastníků jednotek, jehož jsme všichni členy, vzniklo 1.12.2009. K zápisu do rejstříku došlo 13.5.2010. Společenství vlastníků jednotek bylo přiděleno identifikační číslo 246 58 995.

Statutárním orgánem je předseda společenství a tím je v současné době Bytové družstvo Šestka. Společenství vlastníků jednotek má svoji kontrolní komisi.

Předmětem činnosti společenství vlastníků jednotek je zajišťování správy nemovité věci, kterou jsou pozemky pod budovami čp. 3129 až 3134. Společenství nesmí podnikat ani se přímo, nebo nepřímo, podílet na podnikání, nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

Osobou odpovědnou za správu domu (budovy) a pozemku je výlučně společenství, které je oprávněno uzavřít se třetí osobou smlouvu o zajišťování některých činností správy domu (budovy) a pozemku při dodržování podmínek stanovených pro tento postup obecně závaznými právními předpisy, stanovami a usnesením shromáždění.

Předseda společenství je výkonným orgánem společenství a zajišťuje činnost provozní, technickou, správní, administrativní a operativně technickou.

Správa domu zahrnuje vše, co nenáleží jednotlivému vlastníku jednotky a co je v zájmu společníků nutné, nebo účelné, pro řádnou péči o dům (budovu) a pozemek jako funkční celek a zachování, nebo zlepšení, společných částí, jakož i činnosti spojené a přípravou a prováděním změn společných částí domu (budovy) modernizací, rekonstrukcí, nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, udržování nebo zlepšení zařízení v domě (budově) nebo na pozemku sloužícím spoluvlastníkům domu (budovy).

Zejména tedy zajišťuje

 • správu domu a pozemku a další činnosti společenství podle občanského zákoníku a stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění. Zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svoji činnost
 • rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k zajištění oprav, údržby, modernizace a rekonstrukce, stavební úpravy a technického zhodnocení domu (budovy), pojištění domu (budovy) a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek
 • zajišťuje některé činnosti správy domu (budovy) a pozemku třetí osobou (správcem) za podmínek stanovených zákonem, nebo shromážděním vlastníků
 • odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní uzávěrky a za předložení přiznání k dani, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů
 • připravuje podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření společenství, zprávu o správě domu (budovy) a pozemku a dalších činnostech společenství, která obsahují základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu prostředků na správu domu (budovy) a pozemku a údajů za služby zajišťované společenstvím a jejich vývoj za poslední 3 roky
 • předkládá k projednání a schválení účetní uzávěrku a písemné materiály, které má shromáždění projednat
 • zajišťuje řádné vedení písemností společenství, sděluje jednotlivým členům společenství, podle usnesení shromáždění, výši příspěvků na náklady spojené se správou domu (budovy) a pozemku a výši záloh na úhradu na služeb – předpis záloh
 • zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a příspěvků na náklady spojené se správou domu (budovy) a pozemku s vypořádáním nedoplatků nebo přeplatků
 • zajišťuje veškeré plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství
 • vede technickou a provozní dokumentaci domu (budovy), uschovává dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle jiných právních předpisů a zajišťuje další činnosti vyplývající pro osobu odpovědnou za správu domu (budovy) a pozemku z jiných právních předpisů
 • vede seznam členů společenství
 • vykonává činnost vztahující se k uplatňování ochran práv vlastníků jednotek
 • vykonává činnosti spojené s nájmem částí, kteří jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě (budově) včetně vybírání nájemného a úhrad za služby, vedení jejich evidence, vymáhání, vyúčtování a vypořádání těchto plateb se členy společenství

Vzhledem k tomu, že k 31.12.2018 byla ukončena mandátní smlouva uzavřená mezi Bytovým družstvem Šestka a Společenstvím vlastníků jednotek, výkon správy a ostatní činnosti z toho vyplývající zajišťuje, dle výše uvedeného, Předseda Společenství vlastníků  jednotek pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 samostatně v souladu s platnými stanovami.

Údaje o společenství vlastníků:
Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4
IČ 24658995
Pejevové 3129
Praha 4
14300

Statutární orgán:
Předseda Společenství vlastníků, kterým je Bytové družstvo Šestka
IČ 25735314

Sídlo a kontaktní údaje:
Pejevové 3129
Praha 4
14300

e-mail: info@bdsestka.cz
datová schránka: iwbudiy