Informace pro družstevníky

Podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 4457,  Bytové družstvo Šestka vzniklo a bylo řádně zapsáno do rejstříku dne 8.2.1999.  Dne 1.12.2009 se Bytové družstvo stalo jedním z vlastníků Společenství vlastníků jednotek.

Stejného dne, tedy 1.12.2009, vzniklo Společenství vlastníků jednotek bezplatným  převodem několika bytů z družstevního vlastnictví do vlastnictví osobního v souladu se zákonem .

Členství v bytovém družstvu Šestka však převodem bytu z vlastnictví družstevního do vlastnictví osobního automaticky nezaniklo. Proto někteří členové bytového družstva Šestka i po převodu bytu do osobního vlastnictví jsou stále členy bytového družstva Šestka.

Pokud však dojde k prodeji bytu, tedy pokud člen družstva změní družstevní vlastnictví na osobní a následně převede vlastnická práva k bytu na další osobu, tak pokud nepřevede současně i členství v bytovém družstvu, pak nový vlastník již členem družstva není.

Členové družstva s bytem v osobním vlastnictví mohou své členství v družstvu ukončit, bez jakéhokoliv dopadu na jejich užívací právo k bytu a je jim vrácen základní členský vklad ve výši 1000 Kč.

Vystoupení z bytového družstva má 2 měsíční výpovědní dobu a ta běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení žádosti o ukončení členství. Případně muže být členství ukončeno dohodou dle platných stanov bytového družstva Šestka

Bytové družstvo Šestka má svoje IČ 257 35 314, předmětem podnikání je pronájem bytů včetně poskytování základních služeb spojených s pronájmem bytů. Má svůj statutární orgán a tím je Představenstvo. Má svoji Kontrolní komisi.

Členové Bytového družstva Šestka se řídí platnými stanovami družstva. Bytové družstvo Šestka, jako celek, je členem společenství vlastníků jednotek a jako takové se řídí stanovami platnými pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Pejevové 3129 až 3134. Proto se družstvo snaží své vnitřní předpisy sjednotit s předpisy platnými pro Společenství, aby nedocházelo k nesrovnalostem při výkonu správy domu (budovy), který je ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, jehož je bytové družstvo členem.

K 31.12.2018 byla ukončena mandátní smlouva na výkon správy domu mezi Bytovým družstvem Šestka a Společenstvím vlastníků jednotek. Současně byla ukončena pracovní smlouva na výkon správce věci nemovité ve vlastnictví družstva. Proto Bytové družstvo Šestka již nebude nadále využívat kancelář správce SVJ (protože již správcem není) v prostorách skladu ve vlastnictví SVJ.

Správu domu nyní zajišťuje Společenství vlastníků jednotek samo prostřednictvím Předsedy. Předsedou SVJ a zároveň statutárním orgánem SVJ je v současné době Bytové družstvo Šestka.

 

Údaje Bytové družstva Šestka:
Bytové družstvo Šestka
Pejevové 3129
Praha 4
14300

mail: info@bdsestka.cz
datová schránka: iwbudiy