Pozvánka na schůzi BD Šestka

Bytové družstvo Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 25735314,
svolává řádnou členskou schůzi za účasti notáře, která se koná dne 17.10.2018 od 18 hodin v jídelně Základní Školy Rakovského 3136/1, Praha 4.

Program

 1. Zahájení a schválení programu schůze
 2. Projednání a schválení úpravy stanov v tomto rozsahu:
  1. článek 44 bod 5 změna délky  funkčního období volených orgánů,
  2. článek 46 snížení počtu členů představenstva,
  3. článek 45 bod 22  o přijetí usnesení a hlasování o něm
  4. článek 44 bod 10 s článkem 45 bod2c – projednání údajného rozporu
 3. Zpráva o výsledku hospodaření v roce 2017
 4. Projednání termínu a způsobu ukončení pracovního poměru jediného zaměstnance družstva
 5. Projednání výše příspěvku nebydlících členů bytového družstva šestka
 6. Stanovení paušálních náhrad nákladů volených orgánů
 7. Projednání výše finančního limitu kontrolní komise na externí právní a ekonomické konzultace
 8. Volba nových členů do kontrolní komise družstva
 9. Způsob vypořádání příspěvků na rekonstrukci domu a na mimořádné splátky úvěru těch, kteří nejsou členy bytového družstva šestka
 10. Projednání dalšího postupu představenstva družstva, v souvislosti se změnou správce svj
 11. Informace o stavu úvěru – o finančním zůstatku
 12. Diskuze
 13. Závěr

Registrace účastníků členské schůze í na presenční listině bude zahájena 15 minut před konáním schůze.

Dokumenty připravené k projednávání jsou uloženy v kanceláři družstva. Ke stažení je zde návrh nového textu příslušných článků stanov [PDF, 300kB].

Aby mohly být stanovy pozměněny, je nutná vaše účast na schůzi (minimálně 75% členů družstva). Případně je možné použít plnou moc [DOC, 17kB], pokud se ze závažných důvodů schůze nemůžete zúčastnit.

Představenstvo BD Šestka – v Praze dne 2.10.2018