Category Archives: stanovy

Pozvánka na schůzi BD Šestka

Bytové družstvo Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 25735314,
svolává řádnou členskou schůzi za účasti notáře, která se koná dne 17.10.2018 od 18 hodin v jídelně Základní Školy Rakovského 3136/1, Praha 4.

Program

 1. Zahájení a schválení programu schůze
 2. Projednání a schválení úpravy stanov v tomto rozsahu:
  1. článek 44 bod 5 změna délky  funkčního období volených orgánů,
  2. článek 46 snížení počtu členů představenstva,
  3. článek 45 bod 22  o přijetí usnesení a hlasování o něm
  4. článek 44 bod 10 s článkem 45 bod2c – projednání údajného rozporu
 3. Zpráva o výsledku hospodaření v roce 2017
 4. Projednání termínu a způsobu ukončení pracovního poměru jediného zaměstnance družstva
 5. Projednání výše příspěvku nebydlících členů bytového družstva šestka
 6. Stanovení paušálních náhrad nákladů volených orgánů
 7. Projednání výše finančního limitu kontrolní komise na externí právní a ekonomické konzultace
 8. Volba nových členů do kontrolní komise družstva
 9. Způsob vypořádání příspěvků na rekonstrukci domu a na mimořádné splátky úvěru těch, kteří nejsou členy bytového družstva šestka
 10. Projednání dalšího postupu představenstva družstva, v souvislosti se změnou správce svj
 11. Informace o stavu úvěru – o finančním zůstatku
 12. Diskuze
 13. Závěr

Registrace účastníků členské schůze í na presenční listině bude zahájena 15 minut před konáním schůze.

Dokumenty připravené k projednávání jsou uloženy v kanceláři družstva. Ke stažení je zde návrh nového textu příslušných článků stanov [PDF, 300kB].

Aby mohly být stanovy pozměněny, je nutná vaše účast na schůzi (minimálně 75% členů družstva). Případně je možné použít plnou moc [DOC, 17kB], pokud se ze závažných důvodů schůze nemůžete zúčastnit.

Představenstvo BD Šestka – v Praze dne 2.10.2018

Návrh nových stanov

Vážení členové družstva BD Šestka,  Pejevové 3129 až 3134 , Praha 4-Modřany,

do rukou se vám dostává návrh nových stanov vypracovaných na základě nového občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014.

Na 7. 10. 2014 je od 18.00 hodin v ZŠ Rakovského naplánována členská schůze našeho bytového družstva Šestka za účelem schválení nových stanov. Aby stanovy byly platné, je nutné je schválit při vaší 100% účasti.

Vzhledem k tomu, že je asi pouhým snem se sejít v danou chvíli a v daný den v počtu 105 členů, je možné se na schůzi nechat zastoupit. Současně se stanovami vám předkládáme formulář plné moci.

Pokud se opravdu členské schůze nemůžete osobně zúčastnit, domluvte se s  jiným členem družstva, aby vás na schůzi zastupoval a vyplňte spolu plnou moc

Účast na schůzi opravdu musí být 100%. V presenční listině bude buď váš podpis a nebo bude přiložena vaše plná moc. Průběh schůze a schvalování nových stanov bude ověřovat notář, který bude na schůzi osobně přítomen, kterého musíme zaplatit.

Pokud budete mít jakékoliv připomínky k návrhu stanov, předejte je písemně do schránky družstva nebo je přímo dejte zástupci představenstva ve vašem vchodu a nebo je předejte rovnou do kanceláře družstva a to nejpozději do 29. 9. 2014, aby se vaše připomínky mohly zapracovat do textu návrhu stanov. Pokud žádné připomínky nepředložíte, budeme to považovat za váš souhlas s navrhovaným textem. Tento postup bude nejsnazší a nejjednoduší abychom nemuseli znovu zvát a platit notáře. Na členské schůzi budeme mít díky vašim případným připomínkám připravený snad konečný návrh textu – jen ho schválit.

Těšíme se na vaši účast  – představenstvo BD Šestka 22.9.2014

Návrh nových stanov: navrh_novych_stanov_2014
Vzor plné moci: plna_moc_schuze_2014