Pozvánka na výroční schůzi

Bytové družstvo Šestka, se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 25735314

Svolává

výroční schůzi, která se koná dne 13. 5. 2013 od 19.00 hodin v místnosti školní jídelny základní a mateřské školy Angel na adrese Angelovova 3183/15.

Program schůze:

 1. Zahájení a schválení programu schůze
 2. Volba návrhové komise
 3. Volba ověřovatele zápisu
 4. Zpráva o činnosti představenstva
 5. Zpráva o hospodaření
 6. Výměna zámků a výroba nových klíčů
 7. Nový stavební zákon
 8. Pořádek v domě a kolem domu
 9. Revize plynu
 10. Odměna pro členy představenstva
 11. Volba nových členů do představenstva – doplnění na 13 členů
 12. Diskuze

Registrace účastníků shromáždění na presenční listině bude zahájena 15 minut před konáním schůze. V případě zastupování je nutno dodržovat platné stanovy – plná moc musí mít úředně ověřený podpis člena družstva, který se nechává zastupovat

Dokumenty připravené k projednávání jsou uloženy v kanceláři družstva

Představenstvo BD Šestka – v Praze dne 7.5.2013