Pozvánka na shromáždění Společenství vlastníků

Pověřený správce bytové družstvo Šestka se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 25735314

Svolává

shromáždění Společenství vlastníků jednotek, které se koná dne 14.5.2013 od 19.00 hodin v místnosti školní jídelny základní a mateřské školy Angel na adrese Angelovova 3183/15.

Program shromáždění:

 1. Zahájení a schválení programu schůze
 2. Volba návrhové komise
 3. Volba ověřovatele zápisu
 4. Zpráva o činnosti pověřeného vlastníka
 5. Zpráva o hospodaření
 6. Výměna zámků a výroba nových klíčů
 7. Nový stavební zákon
 8. Pořádek v domě a kolem domu
 9. Revize plynu
 10. Odměna pro pověřeného vlastníka
 11. Diskuze

Registrace účastníků shromáždění na presenční listině bude zahájena 15 minut před konáním shromáždění. V případě zastupování je nutno dodržovat platné stanovy – plná moc musí mít úředně ověřený podpis vlastníka jednotky.

Dokumenty připravené k projednávání jsou uloženy v kanceláři pověřeného vlastníka k nahlédnutí.

Pověřený vlastník – v Praze dne 7.5.2013