Novela stavebního zákona – jak se nás dotkne

Stavební zákon 183/2006 Sb. byl novelizován zákonem číslo 350/2013 Sb. a je platný od 1.1.2013.

Rekonstrukce bytů je v zákoně zahrnuta pod pojmem „stavební úprava“ . Jedná se o změnu dokončené stavby, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby.

Podle § 103 odst.1, písmeno d) stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují práce, které nezasahují do nosných konstrukcí, nemění vzhled stavby ani způsob jejího užívání, které nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby.

Pokud však budete měnit stávající dispozice bytu – bourat jádro, posouvat příčky,  které nejsou nosné, stavět nové příčky třeba jen u nového bytového jádra – je nutné ohlášení stavby. Podává se i v případě jednoduších oprav, kterými se nemění podstatné části stavby – výměna oken, dveří, výměna rozvodů vody ve stávajících trasách, výměna podlahových krytin apod.

Pokud se jedná při stavebních úpravách o zásah do nosných konstrukcí, je nutný statický posudek a stavební povolení.

Kromě výše uvedeného je nutný souhlas vlastníka domu.

Podklady pro ohlášení, či stavební povolení, vypracovává oprávněná osoba k projektové dokumentaci či odborná firma, která bude práce provádět.

Vzhledem k tomu, že při rekonstrukci jde vždy o výměnu bytové elektrorozvodnice, osazení nových jističů a o nové rozvody, je nutná po ukončení prací také revize. Revizní zpráva se předává majiteli objektu.

Novela zákona přinesla i změny týkající se přestupků fyzických osob, stavbyvedoucích, včetně sankcí. Mění se i poplatek za vydání stavebního povolení a za místní šetření.

Jsou stanoveny technické podmínky pro rekonstrukce bytových jader a úprav podlahových krytin:

 • bude zachováno nucené odvětrání koupelny a WC a u koupelny bude navíc zajištěno větrání pomocí větracího otvoru u podlahy ve spodní části dveří nebo pod dveřním křídlem o průřezné ploše min. 50 cm2
 • u koupelny musí povrchová úprava stěn do výšky 1,8 m nad podlahou bránit vsakování vody do stěn a musí být odolná proti smáčení vodou
 • keramický obklad bude celoplošně lepený
 • nově vybudovaná podlaha v koupelně a WC nesmí vystupovat nad úroveň stávající podlahy v přilehlých prostorách o více než 2 cm
 • odstranění nenosných příček bude provedeno vyříznutím
 • nově zbudovaná plovoucí podlaha musí mít zvukovou izolaci pod celou plochou
 • upevnění zaústění vzduchotechniky do příček musí být provedeno pevně mechanicky s použitím pružných materiálů
 • vzduchotechnika musí být zachována v původním rozsahu
 • bude provedeno akustické oddělení vodovodních a kanalizačních instalací od stavebních konstrukcí a opláštění rozvodu vody izolačním materiálem před jeho uložením do zdiva
 • bude provedeno pružné uložení vany a WC (např. 1 cm tlustou pryží)
 • rekonstrukcí nesmějí být dotčena původní požární opatření realizovaná na prostupu instalací stropní konstrukcí, vyústění a obložení vzduchotechniky, do instalační šachty není dovoleno umisťovat předměty a zařízení snižující požární bezpečnost, předělení stropů instalační šachty musí být provedeno na celou tloušťku stropní konstrukce
 • stěny nového bytového jádra budou provedeny z lehčených materiálů
 • přístup do instalační šachty bude zachován v původním rozsahu
 • stavebník oznámí uživatelům domu nejméně 3 dny předem zahájení stavebních prací
 • stavební materiál musí být skladován tak, aby nebylo nahodilé zatížení stropní konstrukce víc než 1,5 kn/m2
 • odpady z demolice budou zařazeny podle druhu a kategorie, tříděny a odstraněny způsobem stanoveným zákonem o odpadech v platném znění
 • je třeba dodržet podmínku hlukové neprozvučnosti (kročejová izolace) a nepřenositelnosti hluku na svislé konstrukce při úpravě podlahové  otopného systému musí zůstat volné

Rekonstrukce bytu provádí většinou vlastník bytu, který zvelebuje svůj majetek. K rekonstrukci nepotřebuje souhlas majitele domu na rozdíl od člena družstva. Proto je vždy nutné dodržovat občanský zákoník § 127, kterým se upravují sousedská práva. Vlastník se musí zdržet všeho, čím by, nad míru přiměřenou poměrům, obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Podle § 13 odst.3 zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. pak vlastník bytu nesmí provádět takové úpravy, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva ostatních v domě. V krajním případě může soud vlastníkovi nařídit dokonce i prodej bytu.

Nájemce bytu je chráněn ustanovením §698 občanského zákoníku. Má právo na přiměřenou slevu z nájmu, pokud se během stavebních prací v domě zhorší podmínky užívání jeho bytu. Pronajímatel pak požaduje náhradu škody způsobenou slevou z nájmu na vlastníkovi, který stavební úpravy provádí a zhoršené podmínky k bydlení způsobil. Při stavebních úpravách se však nejedná o svévolné šíření hluku a prachu, proto je nutné během rekonstrukce provádět stavebníkem úklid společných prostor, které stavebník po dobu prací znečišťuje a dodržovat pravidla uvedená ve stanovách a domovním řádu platném v tom kterém objektu, kde se práce provádí.