Category Archives: hlasování

Výsledky volby představenstva a kontrolní komise

Vážení členové BD Šestka,
dne 24.3.2021 jste byli osloveni k hlasování per rollam – tedy mimo běžné zasedání – abyste zvolili představenstvo družstva a kontrolní komisi.

Nyní předkládáme výsledky hlasování:
Celkem oslovených členů: 68
Odevzdaných odpovědí: 41 (60,3%)

Představenstvo

Návrh usnesení: Členská schůze bytového družstva Šestka schvaluje tyto členy představenstva: Eva Kolaříková, Petr Caithamel, Aleš Dynda.

Hlasování: pro 41 členů (60,3%) – usnesení BYLO schváleno, nové představenstvo BD Šestka má složení Eva Kolaříková, Petr Caithamel, Aleš Dynda.

Kontrolní komise

Návrh usnesení: Členská schůze bytového družstva Šestka schvaluje tyto členy kontrolní komise: František Zeman, Marek Žilka, Jiří Čížek.

Hlasování: pro 30 členů (44,1%) – usnesení NEBYLO schváleno, kandidáti do kontrolní komise nedostali dostatečný počet hlasů, kontrolní komise nebyla ustavena. Družstvo bude následující 2 roky (funkční období) pracovat bez kontrolní komise.

Všechny podklady jsou k dispozici na vyžádání u představenstva BD Šestka – info@bdsestka.cz.

V Praze dne 26.4.2021
Představenstvo BD Šestka

Volba představenstva a kontrolní komise BD Šestka

Vážení členové BD Šestka,

do vašich poštovních a/nebo e-mailových schránek jsme dnes doručili podklady pro hlasování per rollam, jakožto náhradu za shromáždění formou zasedání, které v této době není možné realizovat.

Předmětěm hlasování je volba členů volených orgánů BD Šestka. Protože členům volených orgánů BD Šestka končí v dubnu 2021 funkční období, je nezbytné členy znovu zvolit.

Volenými orgány BD Šestka jsou představenstvo a kontrolní komise. Každý z těchto orgánů má tři členy a funkční období je 2 roky. Na základě výzvy ze 14.2.2021 se do volby členů přihlásilo 6 kandidátů. 3 kandidáti do představenstva a 3 kandidáti do kontrolní komise.

V hlasování jsou uvedeny dva návrhy usnesení. Protože je pro zvolení orgánu potřeba zvolit minimálně 3 členy a do volby jsou přihlášeni právě 3 kandidáti v obou orgánech, jsou návrhy usnesení formulované pro celý orgán, nikoliv pro jednotlivé členy.

U obou usnesení je vyžadováno vaše písemné vyjádření – souhlasím, nebo nesouhlasím a je též nutný váš podpis a datum. Toto vaše písemné vyjádření (vyplněné a podepsané) je třeba doručit představenstvu BD Šestka do 26.4.2021 a to buď v listinné podobě do schránky BD Šestka, vchod Pejevové 3129, Praha 4 Modřany, nebo elektronicky zašlete naskenované/vyfocené na emailovou adresu info@bdsestka.cz. Nebude-li vaše vyjádření doručeno do tohoto data, bude vaše stanovisko považováno za nesouhlasné. Podklady jsou k dispozici v elektronické podobě zde: https://bit.ly/3d7OZIs

V Praze dne 24.3.2021
Představenstvo BD Šestka

Výsledky hlasování o plánu a rozpočtu SVJ na rok 2021

Vážení členové BD Šestka,
dne 18.2.2021 jste byli osloveni k hlasování per rollam – tedy mimo běžné zasedání – abyste rozhodli o plánu správy, oprav, modernizací a rekonstrukcí pro rok 2021 a souvisejícím rozpočtu na rok 2021 pro SVJ pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 (dále jen „SVJ“), jehož je BD Šestka členem.

Nyní předkládáme výsledky hlasování:
Celkem oslovených členů: 68
Odevzdaných odpovědí: 50 (73,5%)

Návrh usnesení: Členská schůze souhlasí s předloženým plánem správy, oprav, modernizací a rekonstrukcí pro dům ve vlastnictví SVJ v roce 2021 a s předloženým rozpočtem akcí SVJ na rok 2021.

Hlasování: pro 47 členů (69,1%) – usnesení BYLO schváleno, představenstvo BD Šestka hlasovalo PRO v hlasování SVJ a plán a rozpočet byl přijat – v tomto roce budou realizovány plánované akce v rámci schváleného rozpočtu.

Všechny podklady jsou k dispozici na vyžádání u Představenstva BD Šestka – info@bdsestka.cz. Informace o plánu a rozpočtu jsou k dispozici zde: https://bit.ly/3bmhQYP.

V Praze dne 22.3.2021
Představenstvo BD Šestka

Hlasování per rollam o plánu a rozpočtu SVJ na rok 2021

Vážení členové BD Šestka,

do vašich poštovních a/nebo e-mailových schránek jsme dnes doručili podklady pro hlasování per rollam, jakožto náhradu za shromáždění formou zasedání, které v této době není možné realizovat.

Předmětem hlasování je plán akcí na rok 2021 a související rozpočet pro SVJ, jehož je BD Šestka členem. Vaše hlasy tak rozhodnou o tom, jak bude hlasovat BD Šestka jako celek v SVJ.

Navržené usnesení je pouze jedno a najdete ho na 4. straně podkladů. U usnesení prosíme o vyplnění “souhlasím”, či “nesouhlasím”, jméno, vchod/byt, datum a podpis. Takto zaznamenané hlasování můžete buď vhodit papírově do schránky představenstva BD Šestka ve vchodě 3129, nebo naskenovat/vyfotit a poslat na info@bdsestka.cz nejpozději do 21.3.2021.

V případě jakýchkoliv dotazů k hlasování per rollam jsme k dispozici na výše uvedené e-mailové adrese. Podklady jsou elektronicky k dispozici též zde: https://bit.ly/3bmhQYP.

Představenstvo BD Šestka – v Praze dne 18.2.2021

SVJ – výsledky hlasování per rollam

Vážení členové SVJ,

dne 10.10.2020 jste byli osloveni k hlasování per rollam – tedy mimo běžné zasedání – abyste rozhodli o usneseních, která byla plánována na shromáždění vlastníků.

Nyní předkládáme výsledky hlasování:

Celkem oslovených (celkový počet podílů): 68 688
Odevzdaných odpovědí: 55 359 podílů (80,59%)

Návrh usnesení:
Shromáždění SVJ souhlasí s tím, aby výnosy z pronájmu společných prostor byly vyplaceny jednotlivým členům SVJ.
Hlasování: pro 54 567 podílů (79,44%) – usnesení BYLO schváleno, výnosu budou členům SVJ vyplaceny v následujících dnech.

Návrh usnesení:
Shromáždění SVJ souhlasí s navrženou změnou stanov SVJ, kdy se v článku 9, odstavec 2 vypouští slovní spojení „pouze člen společenství“.
Hlasování: pro 14 397 podílů (20,96%) – usnesení NEBYLO schváleno, změna stanov nebude provedena.

Návrh usnesení:
Shromáždění SVJ souhlasí s tím, aby se členem kontrolní komise stal:
VH – hlasů pro: 48 727,5 podílů (70,94%)
FZ – hlasů pro: 47 566,5 podílů (69,25%)
MCh – hlasů pro: 44 703 podílů (65,08%)

Novým členem kontrolní komise byl zvolen VH.

Návrh usnesení:
Shromáždění SVJ souhlasí s tím, že oprava zvonků (domácího elektronického vrátného) proběhne postupně tak, že jako první bude oprava provedena ve vchodě 3131 dle nabídky firmy Luxoprofi za cenu 106 928 Kč.
Hlasování: pro 44 505 podílů (64,79%) – usnesení BYLO schváleno, oprava zvonků proběhne ve vchodě 3131 během prosince 2020 a ledna 2021.

Návrh usnesení:
Shromáždění SVJ pověřuje předsedu SVJ, aby pokračoval v přípravě změny způsobu otápění a ohřívání TUV v našem objektu a aby zorganizoval samostatnou schůzi, kde bude nový systém otopu a ohřevu představen členům SVJ firmou AC Heating.
Hlasování: pro 46 485 podílů (67,68%) – usnesení BYLO schváleno, předseda SVJ bude pokračovat v přípravě a zorganizuje schůzi, až to bude možné.

Podrobnosti o hlasování per rollam jsou k dispozici u předsedy SVJ – e-mail info@bdsestka.cz.

SVJ – hlasování per rollam

Vážení členové SVJ,

do vašich poštovních a/nebo e-mailových schránek jsme dnes doručili podklady pro hlasování per rollam, jakožto náhradu za Shormáždění formou zasedání, které v této době není možné realizovat.

V podkladech najdete jednotlivá témata podle původní pozvánky na Shromáždění s návrhy usnesení. U těchto usnesení prosíme o vyplnění “souhlasím”, či “nesouhlasím” a dole na stránce o jméno, vchod/byt, datum a podpis. Takto zaznamenané hlasování můžete buď vhodit papírově do schránky Předsedy (BD Šestka) ve vchodě 3129, nebo naskenovat/vyfotit a poslat na info@bdsestka.cz nejpozději do 10.11.2020.

V případě jakýchkoliv dotazů k hlasování per rollam jsme k dispozici na téže e-mailové adrese.

Předseda Společenství vlastníků – v Praze dne 10.10.2020

Hlasování per rollam o příkazní smlouvě se společností JiViŠ

Vážení družstevníci,

hlasování per rollam (bez zasedání) o uzavření příkazní smlouvy se společností JiViŠ bylo ukončeno v úterý 20.11.2018. Výsledek hlasování o usnesení “Členové BD Šestka souhlasí s tím, aby Představenstvo BD Šestka vystupovalo v hlasování SVJ o uzavření Příkazní smlouvy o zajišťování správy společných částí domu mezi Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 24658995 a společností JiViŠ, s.r.o. se sídlem Poděbradská 489/116, 198 00 Praha 9, IČO 26750805 s pověřením PRO uzavření této smlouvy.” je následující:

Continue reading

Hlasování per rollam o příkazní smlouvě s SBD Pokrok

Vážení družstevníci,

hlasování per rollam (bez zasedání) o uzavření příkazní smlouvy s SBD Pokrok bylo ukončeno v pátek 12.10.2018. Výsledek hlasování o usnesení “Členové BD Šestka souhlasí s tím, aby Představenstvo BD Šestka vystupovalo v hlasování SVJ o uzavření Příkazní smlouvy o zajišťování správy společných částí domu mezi Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 se sídlem Pejevové 3129, Praha 4, IČO 24658995 a Stavebním bytovým družstvem Pokrok se sídlem Kolárova 157/18, Praha 8, IČO 00034398 s pověřením PRO uzavření této smlouvy.” je následující:

Continue reading

Výsledek hlasování per rollam ze dne 15.5.2018

Vážení členové SVJ, dne 15.5.2018 jste byli osloveni formou per rollam – tedy mimo běžné zasedání – abyste rozhodli o změně správcovské firmy.  Zde je výsledek vašeho hlasování:

celkový počet podílů všech členů SVJ je 68688

za BD (na základě členské schůze)        34002 podílů pro změnu správce
ostatní členové SVJ                                   11484 podílů pro změnu správce
ostatní členové SVJ                                   23202 podílů proti změně správce

Změna správcovské firmy byla odsouhlasena 66,2%

Na základě tohoto výsledku jsme společně s KK BD a KK SVJ vybrali správcovskou firmu, se kterou jsme vstoupili do jednání o textu Příkazní smlouvy o zajišťování správy společných částí domu ve vlastnictví našeho SVJ. Čas dovolených a organizační změny ve správcovské firmě zpomalily finální jednání, avšak již brzy se vám dostane do rukou nové rozhodování per rollam o navrhovaném textu Příkazní smlouvy a konečné změně správce.

BD Šestka, předseda SVJ

Září 2018