Zpráva o činnosti KK BD Šestka za období od 17/10/2018 do 9/4/2019

Na členské schůzi BD Šestka konané dne 17/10/2018 byla zvolena nová kontrolní komise ve složení: PhDr. Magdalena Živná, Ing. Marek Žilka, Ing. František Zeman

Na svém prvním jednání dne 5/11/2018 kontrolní komise zvolila:

 • předsedu KK:  F. Zemana
 • místopředsedkyni KK: M. Živnou

V průběhu března 2019 M. Živná odstoupila z této fce z důvodu pracovního zaneprázdnění a od 1/4/19 byl zvolen místopředsedou M. Žilka.

KK je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a požadovat jakékoliv informace a doklady o jeho hospodaření a dále projednávat stížnosti členů.

Stížnosti a podněty mohou členové posílat na mailovou adresu: kk-sestka@seznam.cz


 

1/ V listopadu 2018 komise upozornila představenstvo, že neuvedlo cenu za předmět plnění v návrhu smlouvy s fy JIVIŠ, při hlasování per rollam. Teprve týden před skončením hlasování byla cena zveřejněna.

2/ KK zaslala Představenstvu připomínky k Zápisu z poslední ČS týkající se usnášeníschopnosti při změně stanov.  Na schůzi bylo konstatováno, že nebylo možné hlasovat o změně stanov, protože účast nedosáhla 75 % všech členů družstva. Toto konstatování nebylo na schůzi nikým zpochybněno, avšak po prověření KK zjistila, že nikde ve stanovách ani v zákoně, tato podmínka není uvedena. Pro běžnou změnu stanov postačuje pouze nadpoloviční většina. V Zápisu ze spol. jednání KK a Představenstva, byla na naši žádost, tato podmínka takto uvedena.

3/ KK požádala Představenstvo o objasnění tab. “Přehled úhrad BD do FO a vliv na zhodnocení domu + dluh SVJ vůči BD”. Tato tabulka byla předložena na minulé ČS. Ohledně tohoto požadavku proběhlo jednání na Představenstvu. KK měla připomínky týkající se zhodnocení domu a jeho účetní hodnoty, prodeji bytů a dále způsobu výpočtu dluhu SVJ vůči BD.

Z tohoto jednání vyplynuly úkoly pro Představenstvo:

 • doložit prodej bytů, tj., kolik bytů bylo prodáno a za kolik/Odpověď: v r.2008-09 byly prodány: 3 byty 4+1 za prům. cenu 2,2mil a 5 garsonek za prům. cenu 1,3mil a dále 2 garsonky s nájemníky za prům. cenu 400 tis.
 • vyjasnit účetní hodnotu domu  / Upřesněno na jednání: poř.cena/17,4mil/ +TZ do r.2008 / 900 tis/+zateplení/22,8mil/+výtahy/7,1mil/+kamery /300tis/- odpisy/300tis/ = 48,3mil,
 • od r.2009 do r.2018  se tato hodnota snížila z důvodu převodu bytů do os. vl. o 24,7mil, takže současná účet. hodnota je 23,6mil.
 • vyčíslit prostředky ve FO z pronájmu společných prostor /Na jednání předána tab., ve které jsou uvedeny příjmy podle jednotlivých bytů, za BD byly cel. příjmy za r.2018 ve výši 84 tis a za vlastníky 96 tis./

Závěr: KK považuje uvedené úkoly za splněné a bez závad

A dále KK předpokládá, že Představenstvo prověří zveřejněnou výši dluhu SVJ, neboť se domnívá, že závěrečná část výpočtu nebyla správně provedena.

5/ V únoru KK upozornila Představenstvo na nutnost předání podkladů z účetnictví r. 2018, alespoň 2 týdny před konáním ČS tak, aby bylo možno vypracovat stanovisko KK k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku.

6/ KK zaslala během února Představenstvu další požadavky na předání následujících dokladů :

 • Ukončení  Mandátní smlouvy uzavřené mezi BD a SVJ a rovněž ukončení  Pracovní smlouvy, ze dne 1/6/2009,  Na výkon správce nemovitosti ve vlastnictví BD / Odpověď: Na základě předaných kopií Dohod o ukončení obou smluv, KK ověřila, že jejich ukončení proběhlo k datu 31/12/2018.
 • Kopii smlouvy na DPP/ Dohoda o provedení práce/  s pracovní náplní (technicko-hospodářský pracovník), byla-li tato smlouva uzavřena /Odpověď: smlouva, avizovaná představenstvem na jednání 21.1.2019 , zatím uzavřena nebyla/
 • Seznam dlužníků nájmu z řad členů BD ke dni 31/12/2018 s uvedením výše dlužné částky a délkou prodlení úhrady/ Odpověď: jeden dlužník, má splátkový kalendář do konce roku 2019, dluh k 31.1.2019 cca 20 tis. Kč/
 • Knihu vydaných a přijatých faktur za r. 2017 a 2018 / Odpověď:  FV za r. 2018 celkem v částce 309 tis., vše na SVJ , prověřena FV  z 30/6/18 na 77.112, jedná se o čtvrtletní fakturaci za správu domu, á měs.: 108 bytů x 238,- předpis = 25.704,- a za čtvrtletí je to fakturovaných 77.112,-, tyto faktury za správu již od r.2019 nebudou, neboť byla ukončena Mandátní smlouva/
  FP celkem v částce 110 tis., platby za výtahovou tel. kartu v průměru 60,-/měs., dále údržba pozemku 14 tis, nájem pozemku 21tis/Magistrát/ a účetnictví 69tis.
 • Seznam všech nezaplacených vydaných /FV/  a přijatých /FP/ faktur ke dni 31/12/2018
  Nezaplacené FV jsou v částce 146 tis. Kč / viz.zápočet/ a FP v částce  99 tis.-Kč.
 • Pohledávky a Závazky BD vůči SVJ ke dni 31/12/2018  / Odpověď: Byl předán souhrnný seznam Pohledávek a Závazků vzniklých v letech 2016 až 2018 v částkách cca 8,769 tis. a  8,624tis., tzn., že po vzájemném započtení má BD pohledávku vůči SVJ ve výši 146 tis. Kč./
  KK bude ještě požadovat seznam jednotlivých faktur, které byly do tohoto zápočtu zařazeny.
 • Kalkulaci záloh z aktuálního Změnového listu, týkající se: správa BD a správa SVJ / byla předána, po skončení r. 2019 budeme požadovat vyhodnocení tohoto rozpisu, tj. porovnání se skutečnými náklady.
  Dále byla předána kalkulace Záloh do FO-splátky úvěru, kde se vychází z cel. roční splátky ve výši 840tis, a z toho vychází na jednotlivé byty, podle velikosti jejich podílu na společných částech: garsonka= 303,-Kč, 4+1=  808,-/ 835,- Kč.
  KK předpokládá, že po splacení úvěru by se o tuto částku měla snížit měs. platba „nájmu“.
 • Kontrola stavu pokladny proběhla v kanceláři BD dne 18/3/18, byla přepočítána pokladní hotovost ve výši 105.309,-, hotovost a pokladní doklady odpovídaly zápisům v Pokladním deníku, nebyly zjištěny žádné rozdíly, kontrola bez závad. Po uzavření účetnictví letošního roku, bude provedena zpětně kontrola tohoto zjištěného fyzického stavu pokladny s účtem Pokladna 211000. KK doporučuje snížení hotovosti v pokladně, neboť se domnívá, že je zbytečně vysoká. Hotovost během roku kolísá v rozsahu 30 tis.Kč.

7/  V březnu KK navrhla následující body do programu ČS:

 • Snížení počtu členů představenstva na 3 členy
 • Zkrácení délky funkčního období volených orgánů na 2 roky

Uvedené body byly navržené představenstvem na  minulou ČS, ale kvůli omylu ve výkladu usnášeníschopnosti, nebyly projednány. Jejich platnost by měla být ode dne schválení ČS.

 • Volba nového představenstva
 • Zpráva KK za období od 17/10/2018 do 9/4/2019
 • Informace Představenstva o aktuálním stavu vlastnictví bytů v domě, stav FO,  a půjčky
 • Dále body, které předseda SVJ bude předkládat ke schválení shromáždění SVJ, aby k nim ČS mohla formou usnesení, přijmout mandát pro představenstvo k hlasování na shromáždění SVJ

8/ V březnu komise požádala o následující dokumenty :

 • Obraty a stavy všech účtů z uzavřeného účetnictví za r. 2018 v členění: aktivní, pasivní, nákladové a výnosové účty / Bylo předáno, tento dokument poskytuje základní informace o hospodaření BD, je využit ke stanovisku k ÚZ a následně během roku KK bude kontrolovat a prověřovat některé účetní zápisy z tohoto dokumentu/
 • Účetní závěrku 2018:  Rozvaha,  Výkaz zisků a ztrát/ Výsledovka/ /Předáno, stanovisko KK bude prezentováno na ČS/
 • Návrh na vypořádání HV za r. 2018/ Předán, stanovisko KK bude prezentováno na ČS/

Praha, 9/4/2019

Za KK: František Zeman, Marek Žilka, Magdalena Živná