Zpravodaj Červenec 2012

Tento zpravodaj začne citací zpravodaje z ledna 2012, protože na základě vašich reakci je zřejmé, že jen někteří berou zpravodaj vážně, čtou ho, reagují na něj, případně si ho ukládají.

V lednovém zpravodaji bylo uvedeno: Vzhledem k ekonomickým změnám stanoveným vládou našeho státu, musíme upravit také my výši záloh na platby, kterými hradíme teplo, vodu, elektřinu, daně, odpad a státní poplatky. Protože jsme čekali na konečné rozhodnutí státních ekonomů pro rok 2012, změníme rozpisy záloh od 1. 2. 2012. Věřte, že se budeme snažit opět každému stanovit výši záloh podle nákladů toho kterého konkrétního bytu. Upozorňujeme však na skutečnost, že základní náklady na provoz a údržbu společných prostor jsou účtovávány podle ploch bytů a ne podle počtu osob v bytě bydlících. Tím však není ukončena povinnost hlásit počet osob v domácnosti, respektive pohyb osob. To je dáno občanským zákoníkem, § 689, kdy je člen družstva a společenství oprávněn řádně užívat byt, společné prostory a zařízení domu a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno. Všichni jsou pak povinni písemně oznámit veškeré změny v počtu osob, které žijí v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení je uvedeno jméno, příjmení, datum narození a státní příslušnost těchto osob. Nesplní-li se tato povinnost podle odstavce 2 ani do jednoho měsíce, považuje se to za hrubé porušení povinností podle § 711 odst. 2 písm. b). V tomto bodě je mimo jiné uvedeno, že družstvo jako pronajímatel může vypovědět nájem pouze z důvodů uvedených v zákoně a to bez přivolení soudu. Jedná se o případ, jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě. Dále pak jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Pro členy společenství pak platí, že nedoplnili peněžní prostředky na účtu podle § 686 a odst. 3. Pak se bude dluh řešit exekučně.

Protože na tento text, na toto oznámení, reagovali jen někteří z vás, zastavili se v kanceláři družstva a nahlédli do připravovaných rozpisů. K úpravě výše záloh došlo od měsíce dubna 2012. A protože stanovy nesmí být v rozporu se zákonem, i my jsme postupovali v souladu se zákonem, kdy postupná deregulace nájmů probíhá od roku 2006 (pravidla určoval zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu) a měla skončit do konce roku 2010. Ovšem kvůli razantnějšímu růstu nájmů, než se původně předpokládalo, se konec jednostranného navyšování nájmů v některých obcích prodloužil o další dva roky, tedy do konce roku 2012. Zákon se nevztahuje na bývalá stavební družstva anebo byty dotované státem při jejich výstavbě. Avšak výše našich plateb zdaleka nedosahuje úroveň nájmů reagující a využívající tento zákon. V našem případě se jedná pouze o základní postup, tedy o oznámení úpravy výše záloh reagující na inflaci, zohlednění výši cen daných státem a zohlednění přeplatků či nedoplatků. V žádném případě se nejedná o získávání zisku, protože společenství vlastníků dle zákona nesmí mít žádný zisk. A vznikne-li nějaký, pak se každý rok vyúčtovává – všem členů se vyplácí a ti ho jako řádný příjem zdaňují. Pro členy společenství vlastníků se jedná o nový první platební výměr, který se váže na změnu plateb spojený s bezplatným převodem bytů do osobního vlastnictví. Hospodaření družstva je vyrovnané, nemá žádné dluhy, ani žádné zisky.

Proto tedy: výše záloh byla upravena tak, aby se do ní promítly vaše nedoplatky a přeplatky evidované především na zálohách na teplo a vodu. Teplárny na svých stránkách zveřejňují ceny kolem 560 Kč za 1 GJ. Zohledňují roční nárůst 6–9% a navýšení DPH z 10 % na 14 %. I my musíme s touto avizovanou skutečností počítat. Snažili jsme se, aby celková výše změn v rozpise zohlednila veškeré předpokládané změny v úhradách za státní daně, poplatcích bance, změny v pojištění společných prostor. Někde budeme šetřit, ale náklady na odstraňování práce vandalů a bezohledných osob neovlivníme. U vlastníků se v rozpise objeví částka za správu domu, která vyplývá z mandátní smlouvy uzavřené mezi správcem – bytovým družstvem a společenstvím vlastníků. Většině z vás se tyto změny projevily v dubnových platbách stržených se SIPA. Ostatní žádáme, aby si upravili své pravidelné platby v co nejbližší době, nejpozději do 30. 7. 2012. Rozdíly budou vyrovnány v ročním vyúčtování. Upozorňujeme na skutečnost, že naše rozpisy nejsou standardní, každý dům a každý byt má zcela jinou výši rozpisu na zálohy. Především jsou v rozpise zohledněny vaše nedoplatky či přeplatky, dále pak státem navýšené platby za teplo a vodu, každý vchod má jinou spotřebu elektřiny ve společných prostorách a za provoz výtahu, u vlastníků je uvedená konkrétní částka za správu domu odsouhlasená na shromáždění vlastníků. Úprava výše záloh je tak rozdílná, že u některých dochází dokonce ke snížení plateb (týká se těch, kteří měli vysoké přeplatky při vyúčtování). Ten kdo měl vyšší nedoplatky ve vyúčtování za rok 2010 to ovšem bude pociťovat jako značné navýšení, přesto, že se základní úprava výše záloh projevuje částkou od 100 Kč (u garsonek), respektive od 300 Kč (u 4+1). Přesný rozpis obdržíte proti podpisu v nejbližší době. U členů družstva se bude jednat o dodatek k nájemní smlouvě, u vlastníků pak o první rozpis plateb záloh na zajištění provozu domu stanovený po bezplatném převodu bytu do osobního vlastnictví. Vlastníky upozorňujeme na změnu účtu na který budou platby hrazeny. Jedná se o účet, který je veden u ČSOB konkrétně na jméno společenství vlastníků jednotek a má číslo: 237768384 a je vedený na pobočce ČSOB na Sofijském náměstí, Praha 4-Modřany.

Termín konání členské schůze byl posunut konec září 2012. Přesný termín bude řádně oznámen obvyklým způsobem – u vlastníků vhozením pozvánky do schránky, u členů družstva – vyvěšením pozvánky na nástěnku. K posunutí termínu došlo z vážných důvodů – řešení vyloučení člena družstva z důvodu dlouhodobému porušování stanov. A protože uvedené informaci předchází právní úkony, termín konání členské schůze je ovlivněn touto skutečností. V plánovaném termínu také budou dokončeny veškeré stavební úpravy včetně nátěrů a malby ve sklepních prostorách. Proto vyzýváme všechny, kdo mají svoje vlastní věci odloženy a uloženy ve společných prostorách sklepů, aby je uklidili v co nejbližší době. Prostor na podlahách musí být zcela volný. Případný úklid společných sklepních prostor, pokud nebude z vaší strany provedeno odklizení odložení vašich nepotřebných předmětů, se promítne ve zvýšených nákladech za úklid v tom kterém vchodě. Budeme společně řešit, jak si náš zvelebený dům udržet co nejdéle čistý a to nejen zvenku, ale i uvnitř. Jak se naučit nevyškrabávat do omítky nápisy (vchod 3129, 3134), nemalovat po zdech (vchod 3130), neokopávat zeď při čekání na výtah (vchod 3131), jak neopírat zablácená kola o zeď (3132), apod. Stále ještě většina z nás nechápe, že když z nákupní tašky odkapává jakákoliv tekutina, vysypává se jakákoliv sypká hmota, je naší povinností tyto stopy po sobě uklidit, stejně jako když z našich zablácených bot a kol odpadávají kusy bláta, z koleček kočárků zůstávají bahnité stopy jak na chodbě, tak ve výtahu. Toto není běžná špína, toto je konkrétní znečištění způsobené konkrétní osobou, zcela konkrétní bezohledností. Pokud se nám podaří bezohlednost omezit na minimum, bude se nám spolu žít lépe a klidněji. Měli bychom si uvědomit, že svým chováním nemůžeme omezovat ostatní. Až tento princip všichni v našem společném domě pochopí a přestanou kouřit ve výtahu, na chodbách, v nočních hodinách ztiší hudbu nebo televizi, kterou poslouchají, hlučnou pračku nebudou zapínat především v nočních hodinách, nebudou z oken vyhazovat zbytky jídel, papírové kapesníky, PET lahve, cigaretové nedopalky a kuchyňský odpad (kosti, sáčky vylouhovaného čaje, nahnilé brambory, ovoce, zeleninu, …), přestavby a úpravy v bytech se nebudou odehrávat především o víkendech, bude snad už v našem paneláku ráj. Zkuste si občas přečíst domovní řád a řídit se základním pravidlem – co nechceš aby činili ostatní tobě, nečiň ty jim. Ještě chceme upozornit na skutečnost, že jsme se všichni domluvili, že na podlahách na chodbách nebudou uloženy žádné vaše věci a to ani velké květináče s květinami ani žádné skřínky. Domluvili jsme se pouze na přiměřeně velikých botnících v těsném sousedství vstupů do vašich bytů.

Další informací je sdělení, že jsme s definitivní platností dostali oznámení od Ministerstva životního prostředí, že nám nebude poskytnuta dotace z fondu zelená úsporám. A protože se s touto skutečností nehodláme smířit, v nejbližší době bude podána žaloba na MŽP s tím, že nám nebyla dána možnost konzultace našeho záměru a budeme žádat náhradu vynaložených nákladůzpracování odborných posudků, příloh adokumentů.

Jako každý rok před dovolenými upozorňujeme na řádné zavírání vstupních dveří jak při vstupu tak při odchodu z domu. Brano na dveřích reaguje na venkovní teplotu a když nějaký kutil upraví sám bouchání dveří přes den, když na dveře svítí sluníčko, pak už v době, kdy je chladněji, tedy v nočních hodinách, brano zpět už neupraví a dveře se nedovírají. Takže je jen na nás, zda dveře dovřeme. A proto, především v době prázdnin a dovolených, zavírejte dveře pečlivěji s vědomím, že tak zabráníte pohybu nezvaných osob po našich domech. Nepouštějte domovními zvonky osoby, které vám sdělí, že jsou opraváři, že jdou k sousedům, že… Pokud je vy sami neznáte, nedovolte cizím osobám vstup do domu. Nedovolte cizím osobám, aby s vámi vešli do domu. Ať si chvilku počkají na toho, kdo je pozval na návštěvu.

Odstávka teplé vody bude v měsíci srpnu 1 denní a to dne 14. 8. 2012 dle ohlášení Pražské teplárenské.

Vyúčtování za rok 2011 bude připraveno koncem měsíce června, začátkem července Připomínky budou přijímány do konce července a následně pak do 1 měsíce budou přijímány nedoplatky a do 2 měsíců vyplaceny přeplatky.

Kdo by měl zájem o výměnu dvířek schránky a doplnění chybějícího štítku na jméno, je možné si oboje vyzvednout v kanceláři družstva. Cena dvířek i štítku je za každý kus 25 Kč, tj. dohromady 50 Kč na schránku.

Dále upozorňujeme všechny, kteří se přistěhovali do našeho domu, že máme nastavená určitá pravidla, která jsme si stanovili po dobu trvání našeho soužití v našem domě a následně v našem družstvu a nejčerstvěji v našem společenství. Každý se pak snaží dohodnuté dodržovat, jak nejlépe do jde. A aby všichni noví členové našeho společenství mohli sdílet námi nastavená pravidla, rozhodlo představenstvo, že sestaví jakési desatero, které pak každému novému členu předá s jeho vstupem do společenství. Současně toto desatero bude zveřejněno na nástěnce, aby si každý mohl oživit co a jak u nás platí a funguje.

DESATERO – zatím tedy předběžně:

1)     Stavební úpravy v bytě neprovádět o sobotách a nedělích, ve všední dny práce provádět od 8.00 do 18.00 hodin, vždy průběh prací předem oznámit ostatním v domě.

2)     O rozsah stavebních úprav v bytě písemně seznámit zástupce společenství a družstva, předložit plánky, rozpis prací a materiálu, po ukončení prací revizní zprávy – tak, jak to stanovuje stavební zákon. Práce smí provádět pouze odborné firmy.

3)     Vzhledem ke stavebním úpravám, které v domě proběhly – nezasahovat do obvodového pláště domu–je v záruce, stejně jako lodžie, okna, obložení stěn uvnitř domu, některá okna,….

4)     Nekouřit a nepožívat omamné látky v domě, výtazích – dodržovat domovní řád

5)     Vytápět byt po celou dobu topného období na min. teplotu 16 stupňů – to je používat termoregulační kohout, při větrání místností nezapomínejte kohout vypnout!!!

6)     Neukládat žádné předměty na chodbách a to jak v domě, tak ve sklepích

7)     Zavírat řádně vstupní dveře a nevpouštět do domu neznáme osoby

8)     Dbát o pořádek v celém objektu

9)     Neničit společný majetek a dbát o jeho ochranu

10)  Informovat zástupce v jednotlivých vchodech o zjištěných závadách a předcházet tak vzniku škod

 

Krásné léto plné slunce, pohody a příjemných zážitků přeje

pověřený správce Bytové družstvo Šestka